• محمد خریدار کلیه A+
  • متولد 1366 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات محمدازکردستان نیازمندکلیه a+یاo+ دارای آزمایش اچ ال ای باشه شماره واتساپ جهت ارسال آزمایش صفرنوهصدوهجده نوهصدوهفتادوشش چهلوچهارسیویک فقط از استان کردستان تماس بگیرید لطفن ممنون
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه