• محمد هادی فروشنده کلیه O-
 • متولد 1376 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام
  بدون مصرف دخانیات و ...
  آزمایش HLA دارم
  بقیه توضیحات در تماس

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه