• جعفری فروشنده کلیه O+
 • متولد 1367 از استان مازندران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سی دو ساله آقا
  کلیه آزمایشات حاضر...
  آماده آماده اهدا هستم
  صفر نهصدو یازده نهصدو دوازده
  هشتاد چهل و چهار

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه