• مجید عابدینی خریدار کلیه B+
  • متولد 1358 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با سلام خریدار کلیه با گروه خونی Bمثبت و منفی هستم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه