• علیرضاکشتگر خریدار کلیه A+
  • متولد 1360 از استان سیستان و بلوچستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیاز ضروری به کلیه A+ الویت با کسانی که آزمایش HLA دارن صفرنهصدیک دویست نه سی پنج بیست شش
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه